To takie proste!
Strona głowna  /  Statut Przedszkola
Statut Przedszkola
 
STATUT
PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO NR 17 w GŁOGOWIE
 
§1
NAZWA PRZEDSZKOLA
1. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole Publiczne Nr 17
2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Królewska 14 w Głogowie.
3. Przedszkole używa ustalonej nazwy w pełnym brzmieniu w pieczęciach:
Przedszkole Publiczne Nr 17
67 - 200 Głogów ul. Królewska 14
tel./fax  76 8358245
NIP: 6931910664   REGON: 390243750
4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Głogów.
5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
6. Przedszkole jest jednostką budżetową  Gminy Miejskiej  Głogów.
 
§ 2
CELE  I ZADANIA PRZEDSZKOLA
1. Celem przedszkola jest takie wspomaganie dzieci w rozwoju, aby osiągnęły gotowość 
do nauki w szkole podstawowej. A w szczególności celem przedszkola jest:  
1) rzetelne  wypełnianie funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej;
2) realizowanie celów wychowania przedszkolnego określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
3) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem  i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym oraz przyrodniczym;
4) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, rówieśników, innych ludzi, świata i wobec życia;
5) pomoc i wspieranie rodziców w opiece, wychowaniu i kształceniu dzieci.
 
2. Przedszkole realizuje  cele wymienione w pkt.1  poprzez  zadania określone w ustawie 
      o systemie oświaty  i w  podstawie programowej  wychowania przedszkolnego,  
      a w szczególności zadaniem przedszkola jest : 
1) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków opieki, wychowania 
i kształcenia dzieci.
2) Wpajanie zasad kultury, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania opartych 
na uniwersalnych wartościach etycznych.
3) Opieka nad  dziećmi, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji,  tolerancji 
i poczuciu bezpieczeństwa.
4) Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej tak, aby wszystkie dzieci opanowały umiejętności i wiadomości określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
5) Podtrzymanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej oraz własnej kultury i historii.
6) Wspieranie rodziców i współpraca w wychowaniu dzieci.
7) Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
8) Przygotowanie dzieci do pokonywania stresu, trudności i współzawodnictwa w życiu.
9) Ułatwienie  społecznej integracji wszystkich dzieci.
10)  Kształcenie  umiejętności społecznych, poczucie solidarności, pomagania sobie nawzajem i przygotowanie do odnajdywania swojego miejsca w grupie oraz społeczeństwie,
11)  Rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: samodzielność, odpowiedzialność, życzliwość i uczciwość.
12) Tworzenie warunków  do rozwoju osobowości, aktywności twórczej i krytycznego myślenia każdego dziecka.
13)  Kształtowanie wrażliwości na wartości dobra, prawdy i piękna.
 
3. Przedszkole realizuje zadania wymienione w pkt. 2 wspomagając indywidualny rozwój
     dziecka i przygotowując dzieci  do nauki w szkole.
1) Organizuje proces edukacyjny:
a) dając dzieciom możliwość wyboru miejsca i rodzaju aktywności, 
b) umiejętnie przeplatając zabawę z nauką,
c) stosując metody i formy pracy dostosowane do ich potrzeb, możliwości rozwojowych i zainteresowań dzieci,
d) zapoznając dzieci z dziełami kultury polskiej,
e) tworząc  sytuacje edukacyjne sprzyjające kształtowaniu wiadomości i umiejętności intelektualnych, społecznych i fizycznych,
2) Doradza  i wspiera  działania  wychowawcze  rodziców ( opiekunów):
a) przekazuje rodzicom rzetelną informację o wynikach obserwacji i diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, aby mogli je wspomagać,
b) informując rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych 
w przedszkolu i podstawą programową,
3) Przeprowadza  obserwacje pedagogiczne  i  diagnozy   dziecka w celu  poznania możliwości rozwojowych dziecka i  poznania stopnia gotowości szkolnej dziecka, 
4) Współpracuje z  poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi specjalistycznymi poradniami w zakresie:
a) konsultacji, doskonalenia,
b) pomocy w zakresie doboru metod i form pomocy udzielanej dzieciom,  
c) specjalistycznej diagnozy dziecka,
d) nawiązania współpracy rodziców z poradnią psychologiczno – pedagogiczną lub inną specjalistyczną poradnią,
5) W przedszkolu dyrektor:
- organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami,
- w zależności od potrzeb powołuje zespoły d/s pomocy psychologiczno-  
              pedagogicznej.
6) Organizuje  zgodnie z odrębnymi przepisami nauczanie indywidualne.
7) Na  życzenie rodziców organizuje naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.
8) W zależności od potrzeb, w przedszkolu organizowane są dla dzieci zajęcia
      dodatkowe:
a) opłacane z budżetu przedszkola:
      - z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
      - na wniosek rodziców zajęcia z religii,
b) opłacane przez rodziców:
- język obcy,
- zajęcia  umuzykalniajaco – rytmiczne.
 
4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci.
1) Organizuje proces edukacyjny z zgodnie z zasadami  bezpieczeństwa, higieny pracy umysłowej.
2) Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawuje nauczyciel  i pomoc nauczyciela, a w grupie 3-latków dodatkowo osoba wspomagająca pracę nauczyciela – opiekun.
3) W trakcie wyjść poza teren przedszkola:
a) podczas spacerów i wycieczek w tej samej miejscowości bezpośrednią opiekę sprawuje nauczyciel i  jedna osoba dorosła przypadająca na każde15 dzieci;  
b) podczas pobytu dziecka  poza terenem placówki pracownicy zabierają apteczkę,
c) każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola powinno być odnotowane w zeszycie, który znajduje się w każdej grupie przedszkolnej, z podaniem liczby dzieci oraz celem wyjścia ,
d) w czasie pobytu dzieci na placu przedszkolnym opiekę  nad dziećmi bez względu na liczebność grupy, sprawują: nauczyciel, pomoc nauczyciela.
e)  wycieczki turystyczno– krajoznawcze organizowane są zgodnie z odrębnymi przepisami i  opracowanym w przedszkolu regulaminem.
4) W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pierwszej pomocy. 
5)  Nie podaje się leków dzieciom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach ( choroby przewlekłej) lek może być podany na prośbę rodziców i po okazaniu pisemnego zlecenia lekarza.
6) W przypadku zauważenia symptomów choroby u dziecka, nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami lub prawnymi opiekunami, a w przypadku braku kontaktu skonsultować się z lekarzem. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców(opiekunów prawnych).
7) Umożliwia ubezpieczenie dzieci i pracowników placówki.
8) Postępowanie pracowników w przypadku powzięcia informacji o wypadku dziecka jest zgodne ustaloną w przedszkolu procedurą.
 
5. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci:
1)  Podczas schodzenia i rozchodzenia się dzieci w holu , dyżur pełni opiekun (pomoc nauczyciela)  lub nauczyciel.
2) Rodzice ( prawni opiekunowie) lub upoważniona przez nich osoba, zapewniająca pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są przyprowadzić dziecko do szatni i przekazać pod opiekę osobie pełniącej dyżur.
3) Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo,  która ukończyła 18 rok życia. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola i może zostać w każdej chwili anulowane lub zmienione.
4) Do przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych. 
5)  Osoba pełniąca dyżur w holu, nauczyciel lub opiekun (pomoc nauczyciela), może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywać np. na spożycie alkoholu i, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa:
a) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie informowany dyrektor przedszkola, 
b) nawiązuje się kontakt z drugim rodzicem, (prawnym opiekunem) dziecka lub upoważnioną osobę,
6) W  przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel, powinien skontaktować się telefonicznie rodzicami (prawnych opiekunami) lub osobami upoważnionymi. Rodzic pokrywa koszty nadgodziny nauczyciela zgodnie z obowiązującą stawką stosowaną do obliczania godzin ponadwymiarowych, przy czym każda rozpoczynająca się godzina będzie traktowana jako cała. W szczególnych przypadkach, gdy pod wskazanymi numerami telefonów  nie można uzyskać informacji o miejscu   pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu  przez  jedną  godzinę. Po upływie tego czasu  powiadamia najbliższy komisariatu Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami). 
 
§ 3
ORGANY PRZEDSZKOLA
1. W przedszkolu działają następujące organy:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.
DYRETOR
2. Dyrektor przedszkola wykonuje zadania określone w ustawach:  o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, kodeks postępowania administracyjnego,  o pracownikach samorządowych i określone w przepisach szczegółowych wydanych na ich podstawie, wykonuje zadania:
1) nauczyciela,
2) kierownika instytucji edukacyjnej,
3) osoby sprawującej nadzór pedagogiczny,
4) organizatora  i koordynatora działań statutowych,
5) organu administracji państwowej, 
6) organu administracji samorządowej, 
7) pracodawcy i gospodarza zakładu pracy.
3. Dyrektor wykonuje zadania na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa.
 
RADA  PEDAGOGICZNA
4. Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 17 jest kolegialnym organem    realizującym  zadania statutowe i  zadania dotyczące opieki, wychowania oraz kształcenia.
5. Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wchodzą w skład rady pedagogicznej. 
Na zaproszenie  przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej 
w  zebraniu rady pedagogicznej z głosem doradczym mogą brać udział inne osoby.
6. Dyrektor przedszkola jest przewodniczącym rady pedagogicznej, który przygotowuje porządek zebrania i powiadamia o terminie posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach tj. usprawiedliwiona nieobecność dyrektora lub opiniowanie pracy dyrektora, obradom rady pedagogicznej przewodniczy nauczyciel wyznaczony przez dyrektora.
7. Rada pedagogiczna spotyka się co najmniej dwa razy w roku na posiedzeniach plenarnych organizowanych przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i  po zakończeniu rocznych zajęć. W zależności od potrzeb  rada pedagogiczna obraduje na posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych z  inicjatywy  dyrektora, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i 1/3 członków rady pedagogicznej. 
8. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z kompetencjami  stanowiącymi  i opiniującymi określonymi  w ustawie o systemie oświaty.
1)  Rada pedagogiczna  zatwierdza:
a) plany pracy przedszkola,
b) prowadzenie innowacji i  eksperymentów pedagogicznych,
c) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
d) skreślenie dzieci z listy wychowanków.
2) Rada pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola, 
b) projekt planu finansowego przedszkola,
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d) przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.
9. Rada  pedagogiczna stanowi i opiniuje w innych sprawach,  których nie wymieniono
  w pkt. 8  statutu, a określonych w ustawie  o systemie  oświaty i w ustawie Karta Nauczyciela   oraz w przepisach szczegółowych wydanych na ich podstawie.
10. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały i wnioski, zwykłą większością głosów, 
w obecności co najmniej 1/2 jej członków. W sprawach personalnych głosowanie ma charakter tajny.
11. Wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8 statutu, a podjętych niezgodnie z przepisami prawa dyrektor przedszkola wstrzymuje i zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  
1) Kurator oświaty  po zasięgnięciu opinii  organu prowadzącego przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem.
2) Rozstrzygnięcie kuratora oświaty  jest ostateczne.
12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola. Organ prowadzący przeprowadza postępowanie wyjaśniające. 
W ciągu 14 dni od otrzymania wniosku powiadamia o jego wyniku radę pedagogiczną.
13. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:
1)  organizację  i  zasady powoływania  komisji, zasady  oraz dokumentowanie ich pracy,
2) tryb przygotowywania i podejmowania decyzji -uchwał, wniosków i opinii,
3) sposób protokołowania posiedzeń.
14. Posiedzenia rady pedagogiczny mają charakter poufny i osoby biorące udział w jej zebraniach są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także wszystkich  pracowników przedszkola.
 
RADA RODZICÓW
15. W przedszkolu działa społeczny organ- rada rodziców, którą tworzy demokratycznie 
        wybrana grupa  przedstawicieli rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do
        przedszkola. 
16. Powołanie rady rodziców;
1) W każdym roku szkolnym na pierwszym zebraniu grupowym  rodziców  powołuje się radę oddziałową. W tajnym głosowaniu wyłania sie  jednego przedstawiciela do rady rodziców Przedszkola Publicznego Nr 17 w Głogowie.
2) Pierwsze zebranie nowo wybranej rady zwołuje dyrektor działającej dotychczas rady. 
3) W celu prawidłowego i sprawnego funkcjonowania rady oraz zapewnienia prawidłowego podejmowania uchwał, na pierwszym zebraniu nowo powołanej rady w głosowaniu jawnym wybiera się przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,  sekretarza oraz przyjęcia porządku obrad.
17. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, w którym 
      ustala strukturę, sposób pracy,  tryb wyborów rady rodziców, który nie może być 
      sprzeczny ze statutem przedszkola.
18. Rada rodziców:
1) Opiniuje projekt  planu finansowego przedszkola.
2) Deleguje przedstawiciela rodziców do pracy w komisji konkursowej powołanej 
w celu wyboru kandydata na dyrektora przedszkola.
3) Opiniuje podjęcie w przedszkolu działalności stowarzyszeń i innych organizacji.
4) Może wnioskować  o ocenę pracy nauczyciela.
5) Przedstawia opinię oceny dorobku zawodowego  nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego za okres stażu.  Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku 
od dyrektora przedszkola.
6) Może  występować do organów przedszkola, Gminy Miejskiej w Głogowie 
i Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
19. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 
20. Dyrektor  koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania w ramach ustalonych kompetencji.
21. Organy przedszkola współpracują ze sobą w zakresie:
1) bieżącej wymiany informacji o podejmowanych planowanych działaniach lub decyzjach,
2) organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych,
3) występują do siebie z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
4) w rozwiązywaniu problemów przedszkola z zachowaniem możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
5) w realizacji celów i zadań, o których mowa  w § 3 statutu.
22. Organy przedszkola spory między sobą rozwiązują:
1) w drodze negocjacji i rozmów z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji,
2) z zastosowaniem przepisów szczegółowych dotyczących rozwiązywania sporów.
 
§ 4
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
 
1. Do realizacji celów i zadań  statutowych przedszkole posiada
1) 4 sale zajęć i zabaw z zapleczem sanitarnym,
2) salę gimnastyczną, okresowo przekształconą w salę zajęć
3) szatnie dla dzieci,
4) wydzielony blok żywieniowy,
5) ogród przedszkolny,
6) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
7) oddział przedszkolny w  Szkole Podstawowej Nr 14 Głogowie, składający się z sali  dydaktycznej, okresowo zaadoptowanej na salę zajęć.
 
§ 5
1. Podstawową  jednostką organizacyjną  przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 
    w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
2. Liczba dzieci przyjmowanych do oddziału przedszkolnego nie może przekroczyć
   liczby ustalonej przez MEN – tj. 25.
 
§ 6
1. W przedszkolu praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna  prowadzona jest na podstawie:
1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
2)  programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela i wchodzącego w skład przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego.
2. Na wniosek nauczyciela lub nauczycieli i zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  dyrektor przedszkola dopuszcza  do użytku w przedszkolu  program, jeżeli  uwzględnia całość podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
3. Jedna godzina zajęć nauczyciela  przedszkola trwa 60 minut.
4. Na życzenie rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone są zajęcia dodatkowe:
1) finansowane z budżetu gminy: religia, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2) finansowane przez rodziców:  język obcy, umuzykalniajaco- rytmiczne 
5. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe stosuje metody i formy pracy,  uwzględniając możliwości rozwojowe dzieci.  Czas  trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi:
1) około 15 minut  - z dziećmi w wieku 3 –4 lata,
2) około 30 minut - z dziećmi w wieku 5 – 6 lat.
6. Zajęcia dodatkowe mogą być prowadzone po zakończeniu czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
7. Zajęcia dodatkowe prowadzone w przedszkolu i opłacane z budżetu placówki dokumentowane są zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§7 
Przedszkole Publiczne Nr 17 jest wielooddziałowe.
1. W przedszkolu tworzy się oddziały uwzględniając oczekiwania rodziców:
1) Na czas realizacji podstawy programowej oddziały czynne 5 godzin dziennie.
2) Oddziały czynne do 10,5 godzin dziennie z pełną ofertą przedszkola.
2. Przez pełną ofertę przedszkola należy rozumieć: czas przeznaczony na realizację treści programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola, zgodnych w podstawą programową wychowania przedszkolnego; korzystanie z zajęć dodatkowych na życzenie rodziców; przygotowanie dzieci do uroczystości, koncertów przedszkolnych; organizowanie zajęć otwartych dla rodziców; korzystanie z wycieczek, wystaw, imprez organizowanych poza terenem przedszkola; wycieczki krajoznawczo - turystyczne organizowane poza miasto, korzystanie z form teatralnych, koncertów muzycznych, podawanie trzech posiłków dziennie rozmieszczonych regularnie zgodnie z zasadami zdrowego żywienia.”
 
§ 8
1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
    organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji  
    przedszkola projektowany jest elektronicznie na podstawie kart zgłoszeń dzieci do 
    przedszkola.
2. Organ  prowadzący do 31 maja każdego roku  zatwierdza szczegółową organizację opieki, 
     wychowania i nauczania przedszkola na następny rok szkolny. 
3. Dyrektor w arkuszu organizacji wskazuje:
1) dzienny czas pracy przedszkola,
2) czas pracy oddziałów przedszkolnych ,
3) liczbę pracowników   pedagogicznych, obsługi, administracji,  w   tym   pracowników 
      zajmujących stanowiska kierownicze,
4) kwalifikacje nauczycieli,
5) ogólną liczbę godzin pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych
        finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
 
§ 9
1. Organizację  pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców. 
2. Ramowy rozkład dnia zawiera:     
1)  godziny pracy przedszkola,
2) godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
3) godziny pracy poszczególnych oddziałów ,
4)  godziny posiłków regularnie rozmieszczone w odstępach nie dłuższych niż 3 godziny, 
5) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach budżetu przedszkola,
6) harmonogram zajęć dodatkowych opłacanych przez rodziców.”
 
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia oddziału z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz zalecanych warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w rozliczeniu tygodniowym, w tym:
1) swobodne zabawy dzieci, co najmniej 1/5 czasu
2) różnorodne formy i rodzaje zabaw, zajęć dydaktycznych w sali lub na powietrzu, najwyżej 1/5 czasu
3) różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku, co najmniej 1/5, a dzieci młodsze ¼ czasu
4) czynności samoobsługowe, porządkowe i organizacyjne, z uwzględnieniem treści programowych, możliwości, potrzeb, zainteresowań dzieci, 2/5 czasu.
4. Rozkład dnia oddziału przedszkolnego uwzględnia:
formy pracy proponowane  przez nauczyciela realizowane w ramach wybranego programu,
 swobodną działalność dzieci,
czynności opiekuńcze i samoobsługowe
w zależności od wieku dziecka uwzględnia potrzebę odpoczynku  lub relaksacji,
potrzebę żywienia dzieci, regularne rozmieszczenie posiłków 
potrzebę codziennego przebywania na powietrzu – w ogrodzie przedszkolnym, 
w parku itp.
 
§10
1. Czas pracy oddziałów przedszkolnych dostosowany jest do potrzeb rodziców.  Przedszkole jest czynne w zależności od potrzeb środowiska 10 lub 11 miesięcy w ciągu roku i do 11 godzin dziennie.  
2. Przedszkole jest czynne codziennie od godziny 6:00 do 16:30. 
1) Dzieci korzystające z pełnej oferty przedszkola powinny być codzienne przyprowadzane do godziny 8:00 i odbierane od godziny 14:15. 
2) Dzieci korzystające z przedszkola 5 godzin dziennie przyprowadzane są zgodnie 
z godzinami ustalonymi przez dyrektora przedszkola.
3.   Terminy przerw w pracy przedszkola w wakacje są uzgadniane z organem prowadzącym 
i  podawane rodzicom oraz pracownikom do ogólnej wiadomości. W czasie  przerwy wakacyjnej zapewnia się dzieciom opiekę  w innym przedszkolu na terenie miasta.
4. W przedszkolu prowadzone są zapisy dzieci na pobyt w przedszkolu w okresie wakacji  prowadzone są do 5 czerwca każdego roku. Podstawą pobytu dziecka 
w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny jest podpisanie umowy między rodzicem 
a dyrektorem przedszkola do którego zapisano dziecko.
5. Dniami wolnymi od pracy przedszkola są dni ustawowo wolne od pracy. W celu zapewnienia właściwej organizacji pracy przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami wolnymi (świątecznymi). Przedszkole jest czynne, jeżeli  
do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do przedszkola na w/w dni i nie przyprowadzą je do placówki ponoszą pełne  koszty  za żywienia.
6. Dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów w okresie ferii zimowych.
7.  Rada Gminy Miejskiej w Głogowie ustaliła   czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego na 5 godzin dziennie i    wysokość opłat za świadczenia wykraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego. 
8. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 8:00 do 11:00, od 12:00 do 14:00”  
9.  Rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych korzystających z pełnej oferty przedszkola, o której mowa w § 7 ust. 2 statutu i zadeklarowanej w „Formularzu rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów” uiszczają opłatę za pobyt  dziecka w placówce ponad podstawę programową: 
1) Podstawę naliczenia opłat za przedszkole, stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową, prowadzona w dzienniku zajęć każdego oddziału przedszkolnego.
2) Godzinę pobytu dziecka ponad podstawę programową ustala się następująco: każda godzina rozpoczęta  traktowana jest jako pełna godzina zegarowa. 
3) Opłatę ustala  się mnożąc miesięczną  liczbę godzin pobytu dziecka ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego  przez wartość  tej godziny ustalonej przez organ prowadzący. 
4) Opłata za każdy miesiąc jest pobierana z dołu w terminie do 10 każdego miesiąca.
10. Zasady korzystania i odpłatności za żywienie dla dzieci w oddziałach przedszkolnych.
1) Wysokość dziennej stawki żywieniowej dzieci  ustala dyrektor przedszkola 
w porozumieniu z Prezydentem Miasta Głogowa, na podstawie kalkulacji użytych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków spełniających normy racjonalnego żywienia. 
  2) Rodzice uiszczają opłatę za wyżywienie dziecka w  przedszkolu i w kwocie ustalanej   
     przez pomnożenie stawki dziennej wyżywienia i liczbę dni roboczych w miesiącu. 
1) Opłata za wyżywienie jest wnoszona za każdy miesiąc z góry.
2) Za każdy usprawiedliwiony dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje odpis na następny miesiąc w  kwocie ustalanej przez przemnożenie liczby dni nieobecności dziecka przez  stawkę dzienną wyżywienia.
3) Dyrektor przedszkola ustala termin pobierania opłat wyżywienie.
11.   Szczegółowe zasady odpłatności  za pobyt dziecka w przedszkolu lub  ustala się  na podstawie  umowy świadczonych usług zawartej pomiędzy dyrektorem a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.
12.  Rodzice mogą uiszczać opłaty za przedszkole w kasie placówki lub wpłacać na podane w umowie konta.
13. Rodzice zobowiązani są do dokonywania opłat w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.”
 § 11
 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
 
1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.
§12
1. W przedszkolu utworzone są niepedagogiczne stanowiska pracy:
1) Kierownicze:
a) główny księgowy,
b) kierownik gospodarczy,
c) kuchmistrz – szef kuchni
2) Stanowiska obsługi:
a) opiekun
b) pomoc nauczyciela
c) rzemieślnik-kucharz
d) Pomoc kuchenna
e) konserwator
2. Podstawowe zadania pracowników niepedagogicznych:
1)  główny księgowy:
a) prowadzi księgowość syntetyczną i analityczną,
b) nalicza płace dla pracowników przedszkola,
c) prowadzi gospodarkę finansową przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) dokonuje kontroli wewnętrznej,
e) opracowuje projekty przepisów w wewnętrznych wydawanych przez dyrektora przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości;
2)  kierownik gospodarczy:
a)  kieruje zespołem pracowników obsługi,
b)  prowadzi procedurę i dokumentacji Zamówień Publicznych,
c)  wdraża i realizuje system i zasady HACCP - Dobra Praktyka Higieniczna  i Dobra Praktyka Produkcyjna.
d)  przygotowuje jadłospisy wraz z szefem kuchni,
e) oblicza wartość kaloryczną posiłków dla dzieci, przestrzega norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
f) prowadzi magazyn żywnościowy,
g)  zaopatruje przedszkole w sprzęt i środki czystości,
h) współpracuje z właściwą stacja Sanitarno Epidemiologiczną,
i)  troszczy się o stan techniczny budynku,
j) kontroluje czystość pomieszczeń,
k) zabezpiecza mienie przed kradzieżą i zniszczeniem, pożarem,
l) sprawdza zgodność zakupu z fakturą, wpisuje  sprzęt  na wywieszki  
m) inwentarzowe po ich uprzednim ocechowaniu,
n) sprasowuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,
o) prowadzi księgi inwentarzowe;
1) kuchmistrz – szef  kuchni:
a) organizuje pracę w kuchni pod kątem przyrządzania posiłków zgodnie z normami, 
 gramaturą  i jadłospisem przeznaczonym  dla dzieci  w wieku przedszkolnym,
b) przyjmuje i kwituje odbiór produktów z magazynu oraz   racjonalne je wykorzystuje,
c) dba o najwyższą jakość przygotowanych posiłków,
d) dba o czystość w pomieszczeniach kuchennych,
e) uczestniczy w planowaniu jadłospisów,
f) wdraża i realizuje system i zasady HACCP - Dobra Praktyka Higieniczna  i Dobra Praktyka Produkcyjna.
2) Opiekun
         a) dbanie o czystość, estetykę, ład i porządek w przydzielonych
             pomieszczeniach,
         b) organizacja spożywania posiłków,
         c) pomoc w opiece nad dziećmi.
 
3) Pomoc nauczyciela
a) dba o czystość, estetykę, ład i porządek w przydzielonych pomieszczeniach,
b) organizuje  spożywania posiłków i pomaga przy karmieniu dzieci,
c) przestrzega dyscypliny pracy, przepisów bhp i przeciwpożarowych,
d) pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych,
e) uczestniczy w spacerach, wycieczkach oraz pobycie na placu przedszkolnym dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, ,
f) dba o zdrowie i  bezpieczeństwo dzieci,
g) pomaga nauczycielowi w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 
h)  przygotowuje pomoce dydaktyczne do zajęć,
i)  pomaga nauczycielowi/ opiekunce  w organizacji zajęć z dziećmi i porządkuje stanowiska pracy po zajęciach,
4) rzemieślnik – kucharz, pomoc kuchenna:
a) wykonuje    wszystkie    prace   zlecone   przez   szefa kuchni   związane   
z przygotowaniem  posiłków dla dzieci,
b) utrzymuje w czystości kuchnię, zmywalnię, obieralnię,  naczynia  kuchenne.
5) konserwator:
 
a) dba o stan techniczny urządzeń znajdujących się w przedszkolu i na placu przedszkolnym,
b) naprawia zabawki, sprzęt zgodnie z uprawnieniami, zapewniania funkcjonowanie wszystkich urządzeń,
c) wykonuje prace konserwatorskie, malarskie na terenie przedszkola,
d) dba o estetykę placu przedszkolnego, 
e)  odpowiada za narzędzia i sprzęt ogrodniczy i używa go zgodnie z instrukcjami obsługi.
6) Szczegółowe zadania pracowników niepedagogicznych określają zakresy obowiązków wpięte do akt osobowych  pracowników przedszkola.
 
§13
 
1. Dyrektor uwzględniając czas pracy oddziału i realizację zadań powierza opiekę nad 
    jednym oddziałem przedszkolnym  jednemu  lub dwu  nauczycielom.
2. W celu  zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby nauczyciel prowadził dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 
§ 14
 
1. Nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:
1) Prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczno-opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy,
2) Realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego,
3) Zna podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie   I etapu edukacyjnego – edukacji wczesnoszkolnej,
 
4) Otacza indywidualną opieką każde dziecko i współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami):
a) w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
b) zapoznaje ich z podstawa programową wychowania przedszkolnego i włącza do kształtowania u dziecka określonych umiejętności wiadomości, zdaniami programu wychowania przedszkolnego i realizowanymi w danym oddziale,
c) przekazuje rzetelną i obiektywną informację dotyczącą ich dziecka, jego zachowaniu i rozwoju podczas indywidualnych rozmów, zebrań ogólnych, grupowych połączonych z zajęciami, a także poprzez wymianę korespondencyjną w formie: informacji, ogłoszeń, ankiet,
d) ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych,
e) włącza ich w działalność  i życie przedszkola.
 
5) Planuje i prowadzi proces edukacyjny uwzględniając zalecane warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego:
a) opracowuje do 28 każdego miesiąca plan pracy, który zawiera:
      - tematykę kompleksową,
      - tematy zajęć i zabaw z całą grupą,
      - numer zadnia z podstawy programowej,
      - szczegółowe umiejętności i wiadomości oraz formy i metody 
       uwzględniające potrzeby, zainteresowania i możliwości rozwojowe dzieci,
b) organizuje proces edukacyjny i tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, zdolności, ich zdolności i zainteresowania oraz kształtowanie u dziecka wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
c) odpowiada za życie , zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz systematycznie zapoznaje dzieci ze zdrowym stylem życia,
d) rzetelnie realizuje cele i zadania przedszkola zawarte w § 2 statutu,
e) rzetelnie realizuje funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną,
f) kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa demokratycznego w duchu: humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej szacunku dla pracy,
g) stosuje metody i formy pracy z dzieckiem uzdolnionym i mającym kłopoty,
h) wzbogaca warsztat pracy,
i) doskonali swoje kompetencje zawodowe i podnosi kwalifikacje zgodnie z potrzebami rozwoju przedszkola i indywidualnymi
 
6) Prowadzi dwa razy w roku szkolnym obserwację pedagogiczną, która ma na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz ją dokumentuje:
a) pierwsza obserwacja prowadzona jest do połowy listopada, druga do 31 maja oraz częściej jeżeli wynika to z analizy wyników pierwszej obserwacji,
b) dokumentuje obserwacje w arkuszu, który zawiera:
- obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami,
- skalę odnotowywania częstotliwości występowania wskaźników co
  najmniej trzy stopniową,
7) Prowadzi diagnozę przedszkolną dzieci 5 i 6 letnich, której celem jest:
a) analiza gotowości szkolnej dziecka,
b) opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka,
c) pomoc pracownikom poradni psychologiczno –pedagogicznej w celu dokonania pogłębionej diagnozy,
d) pierwszą diagnozę przeprowadza z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( w październiku – listopadzie), drugą diagnozę przeprowadza do połowy kwietnia,
e) dokumentuje wyniki diagnozy w arkuszu, który zawiera:
- obszary lub sfery rozwojowe z opracowanymi do nich wskaźnikami,
- skalę odnotowywania częstotliwości występowania wskaźników.
8) Współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną w zakresie:
a) konsultacji i specjalistycznej diagnozy w doborze metod i form pomocy udzielanej dzieciom,
b) doskonalenia własnego.
 
9) Nauczyciel prowadzi  dla oddziału dokumentację:
a) dziennik zajęć, który stanowi dokumentację przebiegu nauczania,
b) zeszyt współpracy z rodzicami,
c) plany miesięczne,
d) dokumentację z obserwacji i diagnozy przedszkolnej.
 
2.  Nauczyciele współdziałają z rodzicami (prawnymi opiekunami)w formie:
1) zebrań grupowych informacyjnych, sprawozdawczych,
2) spotkań i rozmów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielem,
3) wykładów i spotkań ze specjalistami do spraw wychowania, psychologii czy opieki medycznej,
4) warsztatów i szkoleń rodziców,
5) umożliwienia indywidualnych  konsultacji ze specjalistami,
6) zajęć otwartych dla rodziców,
7) uroczystości, imprez , zajęć otwartych z udziałem rodziców.
 
§ 15
PRAWA  I OBOWIĄZKI DZIECKA
 
1. Dziecko  w przedszkolu ma prawo :
1) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej,
2) ochrony przed  wszelkimi formami przemocy psychicznej bądź fizycznej,
3) ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
4) autonomii i wyznania,
5) zachowania swojej tożsamości,
6) do swobody myśli i sumienia,
7) wypoczynku – wolnego czasu,
8) prywatności,
9) podmiotowego traktowania,
10) tolerancji,
11) akceptacji takim jakie jest,
12) do popełniania błędów.
2.  Do obowiązków dziecka należy przestrzeganie zasad, reguł i norm życia obowiązujących w przedszkolu i w grupie
 
§ 16
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnianie obowiązku szkolnego, może uczęszczać 
do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 
w którym kończy 10 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć 
do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko 6 letnie  odbywa obowiązkowe  roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat.
4. Dziecko w wieku 5 lat odbywa obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, 
 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w  którym kończy 5 lat.”
5. Dyrektor przedszkola powiadamia  dyrektora szkoły podstawowej  w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez nie obowiązku, o którym mowa w pkt.3 .
6. Rodzic dziecka 5 lub 6 letniego objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem
     przedszkolnym:
1) zapewnia regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
2) w formie pisemnej usprawiedliwia nieobecność dziecka w przedszkolu.”
 
§ 17
 
1. Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności  .
2. Zasady i terminy elektronicznej rekrutacji do przedszkoli  na każdy rok szkolny ustala organ prowadzący.
3. Rodzice dzieci nieprzyjętych do przedszkola mogą odwołać się od decyzji do organu prowadzącego. Decyzja organu prowadzącego w sprawie rekrutacji jest ostateczna.
4. W ciągu roku szkolnego możliwe jest dodatkowo przyjęcie dzieci – jeżeli są wolne miejsca.
5. O przyjęciu dzieci w ciągu  roku decyduje dyrektor.
6. Dzieci matek niepracujących przyjmowane są do przedszkola od dnia 1 września, w miarę wolnych miejsc.
7. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola podpisują umowę cywilno – prawną  z dyrektorem przedszkola w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu.
8. Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu  na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 
§ 18
 
1. Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 17 w Głogowie podejmuje uchwałę o skreśleniu 3 i 4-latka  z listy wychowanków przedszkola w następujących przypadkach:
1) Nie wnoszenia przez rodzica  opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego i  za żywienie przez okres dwóch miesięcy.
2) Uiszczania opłat, o których mowa w ppkt. 1  w niepełnej wysokości przez okres dwóch miesięcy.
3) Nieobecności  dziecka w przedszkolu powyżej miesiąca bez podania przyczyny.
4) Zachowań dziecka powodujących zagrożenie dla innych dzieci, przy całkowitym braku współpracy rodziców z nauczycielkami i specjalistami poradniami, po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5) Nie zgłoszenia się dziecka do 15 września bez podania przyczyny.
2. Jeżeli rodzice dziecka 5 i 6 letniego zalegają z odpłatnościami, o których mowa 
w p.1. pkt. 1 i 2, dyrektor przedszkola zapewni dziecku miejsce w oddziale przedszkolnym, w którym prowadzone jest bezpłatne wychowanie i nauczanie 
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego – tj. 5 godzin dziennie.
3. Skreślenie dziecka z przedszkola następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu
rodziców (opiekunów prawnych).
 
§ 19
RODZICE
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) uzyskiwania  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
3) wyrażania i przekazywania opinii na temat przedszkola dyrektorowi przedszkola.
 
 § 20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Formą działalności finansowej przedszkola jest jednostka budżetowa.
3. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan finansowy dochodów i 
    wydatków oraz plan finansowy wydzielonych dochodów i wydatków.
4. Przedszkole posiada wydzielone rachunki finansowe:
    1) bieżący – budżet,
    2) subkonto dochodów Gminy Miejskiej Głogów,
    3) wydzielony rachunek dochodów jednostki – darowizny,
    4) wydzielony rachunek dochodów jednostki – żywność,
    5) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
5. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 
  § 21
 
Z wnioskami do rady pedagogicznej   o dokonanie zmian w statucie przedszkola  
uprawnieni są występować:
1) organ prowadzący przedszkole,
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
3) dyrektor przedszkola, 
4) 1/3 ogółu nauczycieli.
 
 
 
                                                                                         Przewodnicząca Rady Pedagogicznej
                                                                                               Przedszkola Publicznego Nr 17
                                        w Głogowie
 
 
                          mgr Urszula Rybakowska-Olszak
 

Ostatnia aktualizacja: 2015-09-13


Strony www dla przedszkoli