To takie proste!
Przedszkole Publiczne nr 17 w Głogowie
Strona głowna  /  Statut Przedszkola
Statut Przedszkola

                                                                                                       Załącznik do Uchwały nr 1/2016

                                                                                                                                                   Rady Pedagogicznej

                                                                                                                                            Przedszkola Publicznego nr17w Głogowie

                                                                                                                                                    z dnia 15 lutego 2016r.

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT

Przedszkola Publicznego nr 17  w Głogowie

(tekst jednolity)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz aktów prawnych regulujących pracę Przedszkola Publicznego nr17 w Głogowie, na podstawie których opracowano Statut: 

 1. Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2014r., poz.191). 
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2014r., poz. 803). 
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30  kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z  07 maja 2013r. poz. 532).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2014r. poz. 1157).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 29 października 2013r.,  poz. 1257).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2012r., poz. 752).
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. 2014r. poz. 909).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji  (Dz. U. 2014r. poz. 1170).
 11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z dnia 28 maja 2010r. (Dz. U. 2014r. poz.893).  
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001r., Nr 135, poz. 1516).
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 ze zm.).
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015r., poz. 1270).
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2015r. poz. 1214).
 16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków  i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r.  Nr 36, poz. 155, ze zm.).
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 26 marca 2013r., poz. 393).
 18. . Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2015r., poz.1264).
 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły (Dz. U. 2015r. poz. 24).
 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r.w sprawie warunków  i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2014 poz. 263).
 21. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w  sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w  poszczególnych typach publicznych szkół i  rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
 22. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 2012r. poz. 1538 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 21 czerwca 2013r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013r. poz. 885.).
 24. Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. poz. 330).
 25. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2015r. poz. 2135).
 26. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2015r.  poz. 594).  
 27. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991r. Nr 120 poz. 526 i 527). 
 28. Kodeks Pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. 2014r. poz. 1502).
 29. . Uchwały Rady Miejskiej w Głogowie Nr  IX/40/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego  w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 1

NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1.

1.   Przedszkole Publiczne Nr 17 w Głogowie zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną.

2.   Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Królewskiej 14 w Głogowie.

3.   Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 17 w Głogowie.

4.   Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

5.   Przedszkole używa urzędowej pieczęci w pełnym brzmieniu: 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 17 

 67 – 200 Głogów, ul. Królewska 14

tel. 76 /835 82 45

NIP 693-19-10-664 Regon 3902543750

6.   Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Głogów.

7.   Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty.

8.   Przedszkole jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Głogów.

 

Rozdział 2

MISJA SZKOŁY I MODEL ABSOLWENTA

§ 2.

Przedszkole opracowało Misję Przedszkola i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągniecie zawartych w nich założeń jest jednym  z głównych celów przedszkola.

 1. Misja przedszkola:

Naszą misją jest wspomaganie intelektualnego, emocjonalno-społecznego i fizycznego rozwoju dziecka uwzględniając jego możliwości psychofizyczne, indywidualne podobania i zdolności, szanując jego godność i potrzeby, w atmosferze bezpieczeństwa moralnegoi materialnego, szczęścia, miłości i zrozumienia:

1) zapewniamy wszechstronny rozwój dzieci na miarę ich możliwości i potrzeb;

2) uczymy wrażliwości na potrzeby innych;

3) kształtujemy umiejętność niesienia bezinteresownej pomocy;

4) wykorzystujemy naturalną potrzebę działania dzieci stwarzając takie sytuacje, które wyzwolą

u nich przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania;

5) wyrównujemy szanse edukacyjne dzieci;

6) zapewniamy warunki sprzyjające realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka

z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji;

7) stwarzamy przyjazną, domową atmosferę oraz zapewniamy optymalne warunki do

rozwijania osobowości dzieci;

8) zaspokajamy potrzeby dzieci, wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań;

9) stwarzamy atmosferę akceptacji, wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa, w której dziecko

bawi się, uczy, nabywa umiejętności rozwijając swoją osobowość i aktywność wobec

siebie, innych ludzi i otaczającego go świata.

       2. Model absolwenta:

Dziecko kończące edukację przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w nowym środowisku w roli ucznia:

1) wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego oraz współdziałaćw zespole;

2) posiada umiejętności: językowe, matematyczne, przyrodnicze;

3) posiada zainteresowania artystyczne, muzyczne i plastyczne;

4) wykazuje umiejętności z zakresu motoryki małej i dużej;

5) potrafi cieszyć się z własnych osiągnięć i godzić z porażką;

6) wykazuje tolerancję wobec innych i życzliwe nastawienie do drugiego człowieka oraz

szanuje jego odmienność;

7) ma wyrobione nawyki samoobsługowe, higieniczne i kulturalne.

 

Rozdział 3

 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3.

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz  z aktów  wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz na podstawie Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i   dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
 3. Wspomaga dzieci w rozwoju, aby osiągnęły gotowość do nauki w szkole podstawowej.
 4. Celem przedszkola jest:
  1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
  2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
  3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
  4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
  5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
  6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  w zabawach i grach sportowych;
  7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
  8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
  9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
  10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;  
  11. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
  12. prowadzenie działań w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości romskiej.
 5. Zadania przedszkola: 
  1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w bezpiecznym, przyjaznym  i zdrowym środowisku;
  2. kształcenie u dzieci umiejętności społecznych, poczucia solidarności i pomaganiu sobie nawzajem;
  3. ) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie  z przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
  4. kontynuacja wychowania domowego;
  5. wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci i zapewnienie im opieki w czasie godzin pracy przedszkola;
  6. budzenie wrażliwości emocjonalnej, kultury ogólnej i zasad dobrego wychowania;
  7. proponowanie dzieciom form aktywnego, twórczego i interesującego spędzania czasu w przedszkolu, rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażanie własnych myśli i przeżyć;
  8. rozwijanie u dzieci takich cech charakteru jak: samodzielność, poczucie odpowiedzialności, życzliwości i uczciwości;
  9. stwarzanie warunków do rozwoju osobowości, aktywności twórczej i krytycznego myślenia każdego dziecka;
  10. zapewnienie edukacji w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”;
  11. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
  12. prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej dzieci w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole.
 6. Działania opiekuńcze, wychowawcze i kształcące w grupach integracyjnych realizowane są poprzez:
  1. indywidualizację tempa pracy wychowawczo dydaktycznej;
  2. stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy;
  3. prowadzenie zajęć indywidualnych zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza;
 7. Aby osiągnąć założone cele i zadania Przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje  i kształci dzieci w następujących obszarach:
  1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
  2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku;
  3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
  4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
  5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
  6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
  7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
  8. wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
  9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
  10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
  11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
  12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
  13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
  14. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
  15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
 8. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w rocznym planie pracy przedszkola oraz miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
 9. Dyrektor przedszkola może zorganizować dla dziecka indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego  obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydanego przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 10. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia trudności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną.
 11. Szczegółową organizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego określają odrębne przepisy.
 12. Przedszkole organizuje naukę religii dla chętnych dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

Rozdział 4

 SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 4.

 1. Organa przedszkola:
  1. dyrektor przedszkola;
  2. rada pedagogiczna.
 2. Społeczne organa przedszkola:
  1. rada rodziców. 

§ 5.

DYREKTOR

 1. Przedszkolem kieruje dyrektor wyłoniony w drodze konkursu.
 2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  i pracowników samorządowych i urzędników.
 3. Dyrektor wykonuje zadania zawarte w Karcie Nauczyciela i Ustawie o systemie Oświaty oraz przepisów szczegółowych wydanych na ich podstawie.
 4. Do zadań dyrektora przedszkola należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. ponoszenie odpowiedzialności za poziom opiekuńczy, wychowawczy i dydaktyczny przedszkola;
  3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;
  5. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenie informacji niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  6. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole;
  7. wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych  z przepisami prawa i powiadamianie o tym organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  8. planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
  9. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola;
  10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi  i kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole;
  11. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
  12. branie udziału w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia awansu zawodowego nauczycieli;
  13. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
  14. występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,  w sprawach odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola;
  15. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.;
  16. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi;
  17. administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie  z obowiązującym regulaminem;
  18. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno - archiwalnej i finansowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
  19. występowanie z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane nauczycielowi uprawnienia zostaną naruszone;
  20. dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego;
  21. ustalanie na wniosek Rady Pedagogicznej ramowego rozkładu dnia dla każdego oddziału, który określa dla każdego oddziału: czas przyprowadzania oraz odbierania 

dzieci, godziny posiłków, czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowaniei opiekę;

 1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez  przedszkole; 
 2. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dzieciom uczęszczającym do przedszkola;
 3. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
 4. zawiadamia dyrektora szkoły podstawowej o spełnianiu bądź nie spełnianiu rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego;
 5. wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;
 6. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
 1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są innemu nauczycielowi przedszkola.
 2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Głogowa.

 

 

§ 6.

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola jako przewodniczący  i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 4. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym planie nadzoru pedagogicznego. W miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.
 5. W zebraniu rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jego przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek:
  1. organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  2. organu prowadzącego przedszkole;
  3. co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej;
  4. dyrektora.
 7. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
  1. stanowiące;
  2. opiniodawcze;
  3. wnioskodawcze.
 8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie rocznych planów pracy;
  2. przygotowanie i uchwalenie projektu statutu przedszkola i jego zmian;
  3. podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w przedszkolu;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających  do przedszkola;
  5. ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
  6. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz innych regulaminów przedszkola  o charakterze wewnętrznym;
  7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy placówki;
  8. stanowi w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.
 9. Do kompetencji opiniujących rady pedagogicznej należy:
  1. opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela;
  2. opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola;
  3. opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora;
  5. opiniowanie kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu;
  6. wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący;
  7. wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
  8. zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych;
  9. opiniowanie programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola;
  10. opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przed jego uchwaleniem przez radę rodziców;
  11. wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej;
  12. inne sprawy wynikające z odrębnych przepisów.
 10. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
  1. występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu;
  2. wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
  3. występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu;
  4. wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia;
  5. wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela;
  6. rozpatrywanie skierowanych do niej wniosków rady rodziców, dotyczących wszystkich spraw przedszkola.
 11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.
 12. Zebrania rady są protokołowane.
 13. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady  pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

§ 7.

RADA RODZICÓW

 1. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację ogółu  rodziców wychowanków.
 2. W skład  rady rodziców wchodzi przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybrany  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, w którym  w szczególności określa się:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
  2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
   1. programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania  o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
   2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola;
  4. opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji na terenie przedszkola;
  5. występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką  z wnioskami o zbadanie działalności przedszkola;
  6. występowanie do rady pedagogicznej, dyrektora z wnioskami, opiniami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola;
  7. wybranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola;
  8. wydawanie opinii o pracy nauczycieli: stażyście, kontraktowym i mianowanym, ubiegającym się o awans zawodowy; rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczycieli. 
 6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa jej regulamin.
 7. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół  i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy. 

  

§ 8.

 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
 2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji. 

 

§ 9.

 1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie:
  1. trzech członków rady pedagogicznej;
  2. trzech członków rady rodziców;
  3. dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego tej komisji.
 2. Komisja podejmuje decyzję w trybie głosowania.
 3. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny). 

 

Rozdział 5

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10.

 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany elektronicznie w oparciu o aplikację Arkusz Optivum przez dyrektora przedszkola. 
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący w terminie do 31 maja każdego roku.
 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów;
  2. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
  3. liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, ubiegających się  o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych;
  4. najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie w/w postępowań;
  5. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

§ 11.

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25 dzieci.

 

§ 12.

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego zawierające treści podstawy programowej.
 2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:
  1. co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają  w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne  i inne).
 3. Godzina zajęć pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy: zajęcia logopedyczne,  inne w zależności od potrzeb dzieci, np. rytmika, zajęcia artystyczne.  
 5. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych i psychofizycznych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi 3 – 4 letnimi około 15 minut;
  2. z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut.
 6. Zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 7. Dokumentację zajęć w przedszkolu stanowią:
  1. dzienniki zajęć w poszczególnych grupach;
  2. miesięczny wykaz tematów kompleksowych do realizacji w poszczególnych grupach wiekowych;
  3. indywidualne programy terapeutyczne dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  4. arkusze obserwacji dzieci.
 8. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 9. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

§ 13.

 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
 2. W przedszkolu tworzy się oddziały uwzględniając oczekiwania rodziców:
  1. na czas realizacji podstawy programowej oddziały czynne 5 godzin dziennie;
  2. oddziały czynne powyżej 5 godzin dziennie;
 3. Liczba oddziałów uzależniona jest od ilości dzieci przyjętych do przedszkola. 

§ 14.

 1. Organizację pracy przedszkola określa Ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia określa: 
  1. godziny pracy przedszkola;
  2. godziny posiłków;
  3. czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
  4. czas pracy poszczególnych oddziałów;
  5. harmonogram zajęć dodatkowych finansowanych z budżetu gminy.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału „Szczegółowy rozkład dnia oddziału” z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz warunków realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 4. Szczegółowy rozkład dnia oddziału uwzględnia:
  1. formy pracy określone przez nauczyciela realizowane w ramach wybranego programu;
  2. swobodna działalność dzieci;
  3. czynności opiekuńcze i samoobsługowe;
  4. w zależności od wieku dziecka potrzebę odpoczynku i relaksacji;
  5. potrzebę żywienia dzieci, tzn. regularne rozmieszczenie posiłków zgodnie z Ramowym rozkładem dnia;
  6. codzienne przebywanie dzieci na powietrzu – w ogrodzie przedszkolnym, w parku itp. 

§ 15.

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
  1. 4 sale zabaw z zapleczem sanitarnym na potrzeby dzieci grup przedszkolnych;
  2. 1 salę gimnastyczną okresowo zaadoptowaną na salę zajęć;
  3. hol okresowo zaadoptowaną na salę zajęć;
  4. szatnię dla dzieci;
  5. wydzielony blok żywieniowy;
  6. ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem)
  7. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
  8. gabinet logopedyczny.
 2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo - rekreacyjnym dostosowanym do wieku dzieci.
 3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
 4. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18 stopni C, a przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.
 5. Przedszkole może organizować dla swych wychowanków wyjazdy, wycieczki autokarowe. Szczegółowe zasady organizacji takich wyjazdów określają odrębne przepisy.
 6. Wszystkie zajęcia organizowane poza terenem przedszkola powinny być uzgadniane  z dyrektorem lub osobą go zastępującą. Szczegółową organizację zajęć poza terenem przedszkola określa Procedura organizacji wycieczek w Przedszkolu Publicznym nr 17  w Głogowie. 

§ 16.

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej (lipiec, sierpień) ustalonej przez organ prowadzący.
 2. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do wypoczynku.
 3. Dzienny czas pracy przedszkola z pełną ofertą wynosi do 10,5 godzin dziennie.
 4. Przez pełną ofertę przedszkola należy rozumieć: czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; realizowanie zadań opiekuńczych i wychowawczych wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego; przygotowanie do uroczystości przedszkolnych i zajęć otwartych dla rodziców; podawanie trzech posiłków dziennie  rozmieszczonych regularnie zgodnie  z zasadami zdrowego żywienia; korzystanie   z form teatralnych, koncertów muzycznych i wycieczek organizowanych poza teren miasta. 
 5. Przedszkole jest czynne od godziny 6.00 do godziny 16.30. W przypadku utworzenia dwóch oddziałów pięciogodzinnych od godziny 7.30 do godziny 17.30.
 6. Terminy przerw wakacyjnych w pracy przedszkola uzgadniane są z Organem Prowadzącym oraz podawane rodzicom i pracownikom w trybie bezzwłocznym.  W czasie tych przerw zapewnia się dzieciom opiekę w innej placówce na terenie miasta.
 7. Zapisy dzieci na okresy wakacyjne prowadzone są w terminie i miejscu wyznaczonym przez Gminę Miejską Głogów. Podstawą zapisu do placówki pełniącej dyżur wakacyjny jest podpisanie umowy pomiędzy rodzicem a dyrektorem przedszkola, do którego dziecko ma być zapisane.
 8. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są dni ustawowo wolne od pracy.
 9. W celu zapewnienie właściwej organizacji pracy, przedszkole prowadzi zapisy dzieci na dni robocze pomiędzy dniami wolnymi. Przedszkole jest czynne, jeśli do placówki zostanie zapisanych co najmniej 10 dzieci. Rodzice, którzy zapiszą dziecko do  przedszkola na w/w dni ponoszą koszty stawki dziennej za wyżywienie nawet, jeśli dziecko będzie nieobecne w tym dniu.
 10. W uzasadnionych przypadkach, w czasie absencji dzieci i nauczycieli, w okresach między świątecznych, dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.
 11. Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć w oddziale ogólnodostępnym – 25 dzieci.
 12. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może zmniejszyć liczbę oddziałów  w okresie ferii.
 13. Dzieci w przedszkolu ubezpiecza się za zgodą rodziców w uzgodnionym z rodzicami Towarzystwie Ubezpieczeniowym prowadzącym ubezpieczenia grupowe dzieci przedszkolnych.
 14. Dzieci korzystają z trzech posiłków dziennie.
 15. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci w wieku 3-6 lat  w zakresie podstawy programowej, której czas realizacji nie może być krótszy niż  5 godzin dziennie.
 16. Wysokość opłaty za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka poza czasem wyznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego określa  uchwała Rady Miejskiej w Głogowie w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych  przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów.
 17. Zasady pobierania opłat za przedszkole określa umowa o świadczenie usług, zawarta między przedszkolem a rodzicami/ prawnymi opiekunami dzieci. 
 18. Ewidencja godzin pobytu dziecka w przedszkolu prowadzona jest w dzienniku zajęć każdego oddziału na podstawie potwierdzonych przez rodzica/ prawnego opiekuna godzin przyprowadzenia i odebrania dziecka z przedszkola. 
 19. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu, nie więcej jednak jak za 4 godziny dziennie. 
 20. Opłatę stanowi iloczyn  miesięcznej liczby godzin uczęszczania dziecka do przedszkola, przekraczających czas przeznaczony na realizację podstawy programowej i wysokości opłaty za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka poza czasem wyznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w ust 12.
 21. Opłatę pobiera się z dołu do 10 dnia każdego miesiąca (wyjątek stanowią wrzesień  i czerwiec). 
 22. W miesiącu czerwcu, opłata za świadczenie usług poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, regulowana jest przez rodziców  w ostatnim dniu pobytu dziecka w przedszkolu przed przerwą wakacyjną. Rodzice  zobowiązani są zgłosić ten dzień co najmniej na siedem dni przed planowaną przerwą wakacyjną.
 23. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dzieci i pracowników ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Prezydentem Miasta Głogowa, na podstawie kalkulacji użytych produktów spożywczych niezbędnych do przygotowania posiłków spełniających normy racjonalnego żywienia. 
 24. Opłatę za wyżywienie stanowi iloczyn dni roboczych w miesiącu i wysokość dziennej stawki żywieniowej. Opłata wnoszona jest z góry.
 25. Rodzicom przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu.
 26. Odpis za wyżywienie stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności dziecka w przeliczanym miesiącu. Odpisy dokonywane są z dołu. 
 27. Dokładne terminy pobierania opłat za przedszkole ustala dyrektor przedszkola i podaje do wiadomości rodziców w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej przedszkola.
 28. Rodzice zobowiązani są do regularnego dokonywania opłat w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.
 29. Miesięczne opłaty za wyżywienie i opłaty za świadczenie usług poza czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego należy uiścić  u intendenta w przedszkolu lub dokonać płatności przelewem na konta podane  w umowie. 

§ 17.

ZASADY SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI

 1. W trakcie zajęć w przedszkolu w oddziale przedszkolnym opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, a w grupie 3 i 3-4 latków dodatkowo opiekun;
 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
 3. Czas trwania opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu określa harmonogram pracy nauczycieli, uwzględniający potrzeby środowiska.
 4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności nauczyciel może prowadzić swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
 5. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (np. spacer, wycieczka):
  1. bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele, opiekunki i pomoce nauczyciela;
  2. w czasie wyjść poza teren przedszkola nauczyciel powinien posiadać apteczkę;
  3. każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola powinno być odnotowane w zeszycie wyjść, znajdującym się we wskazanym miejscu;
  4. szczegółową organizację spacerów i wycieczek określają odrębne przepisy.  

§ 18.

 1. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola tylko dzieci, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu innych dzieci i personelu. Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 2. W sytuacji rażących przypadków związanych z przyprowadzaniem do przedszkola dzieci będących w trakcie infekcji zagrażającej zdrowiu dziecka i innych osób z placówki, nauczyciel ma prawo żądać od rodziców przedstawienia zaświadczenia lekarskiego  o braku przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola.
 3. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) o jego stanie, a dziecku jest udzielana pierwsza pomoc. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 
 4. Przedszkole nie posiada uprawnień do podawania dziecku lekarstw, Obowiązek zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki lekarskiej oraz samego leczenia spoczywa wyłącznie na rodzicach (prawnych opiekunach). Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy rodzice przedstawią zaświadczenie lekarskie z zaleceniem podawania lekarstwa dziecku doustnie przewlekle choremu w czasie jego pobytu w przedszkolu, ze  wskazaniem dawkowania i sposobu użycia leku i po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola i po wyrażeniu akceptacji przez nauczyciela na wykonywanie tych zaleceń. 
 5. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.
 6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne i inne  przewlekłe choroby należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
 7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do powiadomienia o tym nauczyciela lub dyrektora placówki.
 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.
 9. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych). 

§ 19.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo.
 2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w sali zbiorczej lub szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.
 3. W godzinach od 6.00 do 7.00 rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko do sali zbiorczej. Od godz. 7.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli. Od tej godziny rodzice przyprowadzają dzieci do danej sali lub powierzają je osobie pełniącej dyżur w szatni, która zaprowadzi dziecko do sali. 
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów), zdolne do podejmowania czynności prawnych.
 5. Upoważnienie zostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać  w każdej chwili odwołane lub zmienione.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka odebranego przez upoważnioną przez nich osobę.
 7. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
 8. W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel zobowiązany jest wykonać  telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą  informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować  w rejestrze upoważnień telefonicznych.
 9. Nauczyciel każdej grupy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
 10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel zobowiązany jest do skontaktowania się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego zastępca.
 11. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierana dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 12. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godz. 16.30.
 13. W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola (w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.
 14. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić  o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz zgłosić fakt niemożności skontaktowania się z rodzicami /prawnymi opiekunami/  Policji.
 15. Nauczyciel obowiązkowo pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania.
 16. Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół zdarzenia podpisany przez świadków, który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora. 

 

Rozdział 6

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 20.

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy  z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy. 3. Nauczyciel Przedszkola Publicznego nr 17 w Głogowie prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową  i dopuszczonymi przez dyrektora programami. Odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
 3. Nauczyciel realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela i Ustawie  o Systemie Oświaty, a w szczególności:
  1. planuje i prowadzi pracę wychowawczą i dydaktyczną zgodnie z obowiązującym programem;
  2. realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;
  3. prowadzi obserwację pedagogiczną, która ma na celu poznanie możliwości  i potrzeb rozwojowych dzieci oraz ją dokumentuje;
  4. prowadzi działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci szczególnie uzdolnionych;
  5. prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  w klasie pierwszej szkoły podstawowej;
  6. przygotowuje do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
  7. stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania;
  8. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
  9. współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w celu konsultacji metod i form pomocy udzielonej dzieciom oraz specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
  10. planuje własny rozwój zawodowy;
  11. systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez aktywne uczestnictwo  w różnych formach doskonalenia zawodowego;
  12. dba o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się  o estetykę pomieszczeń;
  13. eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci;
  14. prowadzi dokumentacje przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej  i wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  15. realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących.
 4. Nauczyciel uprawniony jest do:
  1. decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w pracy z dziećmi, zgodnie z zasadami pedagogiki i psychologii;
  2. wprowadzenia w pracy wychowawczo – dydaktycznej innowacji i eksperymentów pedagogicznych, w porozumieniu z radą pedagogiczną;
  3. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowo-wychowawczych.
 5. Nauczyciel przedszkola współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (opiekunów prawnych) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
 6. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w formie:
  1. zebrań grupowych organizowanych: raz w roku szkolnym w grupach młodszych oraz dwa razy w grupach 6-letnich;
  2. spotkań i rozmów indywidualnych z dyrektorem i nauczycielem;
  3. wykładów i spotkań ze specjalistami do spraw  wychowania, psychologii czy opieki medycznej;
  4. umożliwienia  indywidualnych konsultacji ze specjalistami;
  5. dyskusji w gronie rodziców;
  6. warsztatów i szkoleń rodziców;
  7. uroczystości, biesiad rodzinnych, imprez, zajęć otwartych i zajęć z udziałem rodziców;
  8. włącza ich w działalność i życie przedszkola. 

§ 21.

 1. W przedszkolu prowadzona jest terapia logopedyczna przez logopedę zatrudnionego w Przedszkolu Publicznym nr 21, a oddelegowanego do Przedszkola Publicznego nr 17 na czas wykonywania swoich obowiązków.
 2. Czas pracy logopedy w PP-17 na dany rok szkolny określany jest przez Gminę Miejską Głogów.
 3. Logopeda prowadzi terapię logopedyczną, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz za bezpośrednio powierzone jego opiece dzieci.
 4. Logopeda realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela i o systemie oświaty, a w szczególności:
  1. prowadzi przesiewowe badania logopedyczne wśród dzieci sześcioletnich  w placówce macierzystej oraz w podległych placówkach przedszkolnych;
  2. prowadzi badania wstępne w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
  3. prowadzi terapię logopedyczną z dziećmi, u których stwierdzono wady wymowy;
  4. podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
  5. systematycznie prowadzi dokumentację logopedyczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
  6. przekazuje rodzicom rzetelną i obiektywną informację dotyczącą terapii dziecka;
  7. stale wzbogaca warsztat pracy;
  8. doskonali kwalifikacje zawodowe poprzez uczestniczenie w kursach doskonalących, konferencjach samokształceniowych oraz szkoleniowych radach pedagogicznych;
  9. Współpracuje z wychowawcami poszczególnych grup w celu pomocy dzieciom  w terapii wad wymowy.
 5. Logopeda współpracuje z rodzicami w formie:
  1. warsztatów i szkoleń rodziców;
  2. dyskusji w gronie rodziców;
  3. spotkań i rozmów indywidualnych;
  4. terapii rodziny. 
 6. Logopeda uczestniczy w posiedzeniach rad pedagogicznych.
 7. Logopeda wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora a wynikające  z organizacji pracy. 

§ 22.

 1. W przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudnia się kadrę pedagogiczną specjalistyczną w celu współorganizowania kształcenia.
 2. Nauczyciel religii realizuje zadania określone w ustawach: Karta Nauczyciela  i Ustawie o Systemie Oświaty oraz jego misji katechetycznej.
 3. Nauczyciel katecheta:
  1. prowadząc pracę dydaktyczno – wychowawczą jest odpowiedzialny za jakość wyniki tej pracy oraz be

Ostatnia aktualizacja: 2016-06-06